Python 资源链接

资源非本人分享,请遵守网盘法规使用。如发现有已关闭资源,可留言尽力更新

1.python从入门到精通视频(全60集)

https://yun.baidu.com/s/1hrpRZUG#list/path=%2Fpython%20%E5%85%A5%E9%97%A8%E5%88%B0%E7%B2%BE%E9%80%9A

2.Python编程基础入门系列

https://yun.baidu.com/s/1bBM3wU#list/path=%2F

3.零基础入门学习Python

https://yun.baidu.com/s/1hsKCTDi#list/path=%2F%E9%9B%B6%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%85%A5%E9%97%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0Python(%E5%85%A887%E9%9B%86)

4.Python学习手册-中文

https://pan.baidu.com/s/1o8Ac8Ls

5.Python爬虫开发与项目实战》.pdf

https://yun.baidu.com/s/1hsAAyIo

6.Python编程:从入门到实践.pdf
https://pan.baidu.com/s/1pKCFlaz

7.Python编程快速上手.zip
https://pan.baidu.com/s/1c4l4OA

8.利用Python进行数据分析.pdf
https://pan.baidu.com/s/1jIq8Kya

9.Python 3网络爬虫开发实战
https://pan.baidu.com/s/1oRFxCa-a1kLux1eHOdh_oQ

10.Python基础教程(第2版)[中文版].pdf
https://pan.baidu.com/s/1i39jjKx